ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

කුරුලු ලොවේ අසිරිය


17 නොවැම්බර් , 2018

කුරුල්ලනේ නුබලගෙ ඔය දුගතියෙ විස්තර අපිට දියව්…
භව ගමනේ අවලස්සන තැනකට පිවිසෙන අයුරු කියව්…

කෝටු කෑලි ගෙන තැනූ කූඩුවේ විලාප තියනු බලා…
නුබලයි දන්නේ මට දැනුනේ නැත
නයාට බයේ කියා..

කුරුල්ලනේ නුබලගෙ ඔය දුගතියෙ විස්තර අපිට දියව්…
භව ගමනේ අවලස්සන තැනකට පිවිසෙන අයුරු කියව්…

කිචි බිචි ගාමින් ගී හඩ පතුරන පියබන එක රොත්තේ..
දැකලා අප හැම සසරේ බියකරු
බව නම් නොම දැක්කේ..

කුරුල්ලනේ නුබලගෙ ඔය දුගතියෙ විස්තර අපිට දියව්…
භව ගමනේ අවලස්සන තැනකට පිවිසෙන අයුරු කියව්…

පියපත් සලලා රිසිතැන් බලලා හඩමින් ඉගිලෙන්නේ..
බොහෝ දෙනා ඇත එන්නට ඔබ වෙත
පොකුරට ලහි ලහියේ

කුරුල්ලනේ නුබලගෙ ඔය දුගතියෙ විස්තර අපිට දියව්…
භව ගමනේ අවලස්සන තැනකට පිවිසෙන අයුරු කියව්…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.