ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සදහම් සලරූ


අපේ අවුරුද්ද
21 අප්‍රේල්, 2019


අවුරුදු සිරිත
14 අප්‍රේල්, 2019


නිදහස් මිනිසා
8 මාර්තු, 2019


තණ්හාව
7 මාර්තු, 2019


ඔබ සූදානම් ද ?
20 පෙබරවාරි, 2019


රොඩ්ඩ
6 පෙබරවාරි, 2019


මරණය
8 ජනවාරි, 2019

 ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.