ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ත්‍රිපිටක පූජා

ධර්මයි ඔබයි අනුග්‍රහයෙන් කරගෙන යන්නා වූ ත්‍රිපිටක පොත් පූජාවන් මෙහි සඳහන් වේ.
ඔබත් මේ කුසල කර්මයට සහබාගීවීමට කැමතිනම් අපව මෙතනින් අමතන්න.

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 25 – අමර තිලකාරාම විහාරය


දිනය : 15 ඔක්තෝම්බර්, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : අමර තිලකාරාම විහාරය - මිල්ලෑව

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 24 – තරංගල බෞද්ධ මද්‍යස්ථානය


දිනය : 25 සැප්තැම්බර්, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : තරංගල බෞද්ධ මද්‍යස්ථානය - කෑගල්ල

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 23 – ශ්‍රී මහා විහාරය


දිනය : 16 සැප්තැම්බර්, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : ශ්‍රී මහා විහාරය - කුඹුක

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 22 – බෝදිසෙවන අරන්‍යය


දිනය : 10 සැප්තැම්බර්, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : බෝදිසෙවන අරන්‍යය - ඇඹිලිපිටිය

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 21 – නීග්රෝදාරාමය


දිනය : 28 අගෝස්තු, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : නීග්රෝදාරාමය - දෙනියාය

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 20 – ශ්‍රී සන්ගිකරම විහාරස්ථානය


දිනය : 17 අගෝස්තු, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : ශ්‍රී සන්ගිකරම විහාරස්ථානය - රත්මල්ගොඩ

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 19 – ලෙනගල රජ මහා විහාරය


දිනය : 31 ජුලි, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : ලෙනගල රජ මහා විහාරය - ලෙනගල

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 18 – ශ්‍රී වික්‍රමසින්ගාරාමය


දිනය : 19 ජුලි, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : ශ්‍රී වික්‍රමසින්ගාරාමය - මපුටුගල

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 17 – මුචලින්දරමය


දිනය : 3 ජුලි, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : මුචලින්දරමය - ගැටහැත්ත

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 16


දිනය : 19 ජූනි, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : තිහගොඩ මාතරධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.