ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ගුවන් හඬ නාලිකා 01

තෙරුවන් සරණයි. පිංවත් සියලුම දෙනාට. 2019-01-16 අද දින සීල භාවනා වැඩ සටහන පූජ්‍ය අරකාවිල දූතානන්ද හිමියන් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

Radio

මීලඟ සජීවී ධර්ම සාකච්ජාව

 

නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා!!!

ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.