ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

අපේ විත්ති

සදිසින් පැමිණෙන සිව්වනක් සඟුන් හට අරණක් ඉදිවෙයි

15 ජූනි, 2017

ආරාමයේ ගොඩනැගීම් කටයුතු ශීඝ්‍රයෙන් කෙරීගෙන යන අධියරට අපි දැන් ප්‍රවේශ වී ඇති බව දැනුම් දෙන්නට කැමැත්තෙමු.

කියවන්න

 ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.