ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ප්‍රවාහන පහසුකම් සේවාව – බත්තරමුල්ල


28 දෙසැම්බර්, 2018

සෑම සෙනසුරාදා දිනකදීම දහවල් 12ට බත්තරමුල්ලෙන් ගමන් ආරම්භ කරන කොළඹ බස්රථය දැනට සූපූරැදූ ගමන් මාර්ග ඔස්සේ ජෙතවනාරාමයට ගමන්කරන අතර ඵය සමිබන්ධිකරණ හා සංවිධානය කරගැනිමට පින්වත් ඔබසැමගේ සහයෝගය ඛලාපොරොත්තූ වන අතර පහත දූරකථන අංකයට අමතා ඔබගේ ආසනය වෙන්කරවා ගන්න.

0712504555 – සමිකාන්ත මහතා
0718156383 – ඡානක

අදහස්ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!