ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ප්‍රවාහන පහසුකම් සේවාව – කුරුණෑගල හා වෙන්නප්පුව


28 දෙසැම්බර්, 2018

තෙරැවන් සරනයි පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටම.

අලූයම 3.30 ගමන් ආරමිභ කරන කූරැණෑගල හා වෙන්නප්පුව බස්රථ දෙකෙහිම මෙවනවිට ආසන වෙන්කරගෙන අවසන් වී ඇති හෙයින් දැනට ආසන වෙන්කරගැනීමට විමසීමි කරන පින්වත් ඔබ කිසියම් අපහසුතාවයකට පත්වුවානමි අපෙගේ කණගාටුව පුකාශ කරන අතර දඹූල්ල – මහනුවර බස්රථයේ සීමිත ආසන කිහිපයක් දැනට ඉතිරිව ඇති අතර හැකියාවක් ඇති අයෙකු සිටිනමි ඵම බස්රථයෙන් ගමන් පහසූව සලසාගන්නා මෙන් කාරෑනිකව දන්වා සිටිමූ.

0702787925 – දිල්රුක්ෂි
0718156383 – ජානක

අදහස්ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.