ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ප්‍රවාහන පහසුකම් සේවාව – කුරුණෑගල


23 දෙසැම්බර්, 2018

තෙරුවන් සරනයි පින්වත් සැම සියලු දෙනාටම.

කුරුණෑගලින් ආරම්භ වන අසන 30 සහ ආසන 60 බස්රථ දෙකෙහිම  ආසන සියල්ලම වෙන්කර අවසන් හෙයින් දැනට ආසන වෙන්කර ගැනිමට උත්සාහ කරන ඔබ දඹුල්ල මහනුවර බස්රථයට සමිබන්ද වන ලෙසද ඵ සදහා විශේෂ පුවාහන  විකල්ප සේවාවක් දියත් කරන අතර ඔබහට ඇතිවෙන අපහසුතාවයට කණගාටුව පුකාශ කරන අතර ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි  තවත්  ආසන 30 බස්රථයක්  අනුරාධපුර බස්රථයට සමගාමිව යාපහුව රාජධානිය අසලින් ගමන් ආරම්භ කර – මහව – ඇල්ල – පාදෙණිය – වාරියපොල – කුරුණෑගල  හරහා සුපුරුදු  ගමන්මාර්ගය ඔස්සේ 29 වන සෙනසුරාදා සිට ධාවනයට ඵකතුකිරිමට සුදානමි බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

නිවනම නාතයි නිවනම වෙත්වා !!!

0718602681 –   මයුර
0718156383 –   ජානක

අදහස්ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!