ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

පිරී නිවෙන්නයි මේ වීර්යය


25 අගෝස්තු, 2017

2017-09-01 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු උතුම් මහා පැවිදි පුණ්‍යකර්මය පැවිදි වීමට පැමිණෙන උත්තම පිරිසගේ සහභාගීත්වය අනපේක්ෂිත ලෙස වැඩිවීම හා නායක අනු නායක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනා වලට හිස නමා සම්මතයේ නීති රීති වලට අනුගත වීමෙන් මාස එකහමාරක් පමණ කල් ගිය බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

අදහස්ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.