ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

තරුණයි තාම හයියයි හැමදෙනගෙ ගත


1 ජූනි, 2019

කරලා බොරුව කියමින් දොස් අන් හැමට
බීලා වෙරි මතින් හැසිරෙයි දුදනන් ලෙසට
ධර්මය පසෙකලා පස් පවු කරලා යසට
පැනලා හැටත් සැරයටියෙන් යන කලට

සිහියට නැගේ පෙර හැදු වැඩු දරු සතුටින්
උන් රජකරවන්න කල පවු මතකෙට ඇවිදින්
අත පය වාරු නෑ සිහි මද වෙලා ගිහින්
පනගිය කලට විඳවන්නේ තනිව දුකින්

සසුනක් තිබේ මිනිසකු වී ඉපිද ඇත
කන් දෙක ඇසේ හිත උන්මාදයක් නැත
තරුණයි තාම හයියයි හැමදෙනගෙ ගත
අදිටන් කරමු වපුරන්නට නිවන් කෙත

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.