ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සසරක කල පිං පාරමි හිත රන්දා


7 මැයි, 2019

බිහිකෙරුවත් මං ලෝකෙට දුක් කැන්දා
හෙට මැරුනත් දැන් බය නෑ මයෙ අම්මා
සසරක කල පිං පාරමි හිත රන්දා
මග පල ලැබ ගන්නට නුබ සිත බැන්දා

රස කෑමක් ලැබුවා තුන් ලොවේ නැතී
මා හැදු නුබ කුස ගින්නේ තවම ඇතී
නෑ මානය පවසන්නට රසේ ගතී
මව්නි නුබට රසවත් මග කියා දුනී

රූපෙ වැරහිලා ගියාට දුක නැතුවා
අම්මට නුවණ වැඩෙන්න නිතරම පැතුවා
දෝරෙ ගලනවා සෙනෙහස මං දුටුවා
උතුම්ම සැලකුමෙන් මයෙ අම්මව පිදුවා

ලෝකෙ දොඩයි මරුවගෙ බස් යසට ගොතා
ලෝබේ තමයි ලෝකයෙ හැටි පුදුම නැතා
කෝකේ සොයා බැලුවත් දුක පමනි ලබා
මෝහෙ නසයි සමිදුගෙ දම් අසනු ඉතා

පෙර කල පිං කලේ තනියම නුබ අම්මේ
පුතු දුටු නිවන ගැන කිසි සැක නැහැ අම්මේ
යන මග කවුරු ආවත් නාවත් අම්මේ
ආපසු නොබල යමු කුණු ලොව දෙස අම්මේ

පොකුරු පිටින් විදින්නෙ නෑදෑ පහුරූ
මිතුරු වෙසක් ගත් ගනුදෙනු පෙර සෑදූ
සසර දුකින් මිදෙන්න මේවා කරුනූ
නිවන අමා ලබන්න මව් පින පෑදූ

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.