ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ගෙවිලා යන විටදි ඉවසුම් නැති කලට


29 ජූනි, 2019

රැවටී මන මුලාවී උගුලට හසුවීලා
රැවටී මන ආප වී මනාපයක් වීලා
රාග වී රා අග්ග වී රාගික වීලා
මුලාවී වැටේ උගුලක් මගුලක් වීලා

රූප ශබ්ද ගන්ධ හා රස ස්පර්ශට
මේ පහ (5) අවුල් වී පවුලක් වූ කලට
ගෙවිලා යන විටදි ඉවසුම් නැති කලට
නඩුවක් වැටේ ගල උඩ පහරපු ලෙසට

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!