ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ලෝක සම්මතේ ඇත වටිනා වස්තු


11 මැයි, 2019

පච්චුප්පන්න වී පෙනෙනා මාරයාගෙ පෙනීම
ගත්තා එය මගේ කියලා අවිද්‍යාවේ මුලාව
ඇතිවුයේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ගතිය
තන්හා විය එයට සදමින් ලොවක් තැනු ශුද්ධාශ්ඨකය

ලෝක සම්මතේ ඇත වටිනා වස්තු
ඔය කොයි එක තැනුනේ අටකින් වී එකතු
වටහා ගත්තොත් මේ බව ඔය ඇත්තෝ
නැත අහු වෙන්නෙ මර උගුලට සිත වැටලු …

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.