ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ගෙවෙනා විටදි සසරේ වූ ගනුදෙනුවක්


1 ජූනි, 2019

මව් පිය දරු දැරියො සැමියා බිරිඳ නමින්
හමු වූයේ නැත කිසිවෙකු අහඹු ලෙසින්
පෙර සසරේ ගනුදෙනු පියවා ගනිමින්
යන ගමනකි නැවතත් සසරට බැඳෙමින්

ගෙවෙනා විටදි සසරේ වූ ගනුදෙනුවක්
ගැටුනොත් එයට සෑදේ මතුවටත් එකක්
මෙතෙකින් මෙය නිමා කරමියි ගෙන අදිටනක්
අවබෝධයෙන් පතුරා මෙත කරනු නිමක්

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.