ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

පිටව යන විටදි එය, අපුල හිත දවනවා


1 ජූනි, 2019

බැබලෙමින් දිලෙනවා නෙතු රැඳෙන හැම තැනම
සිත නිතර ඇලෙනවා, පාලනය නොමැතිවම
මිහිරි ගී ඇසෙනවා , පිනායයි දෙසවනම
අපත් ඇත අසරණව, වෙලා ඇත ගීය නිම

ගත සිතම පිනා යන රස දිවට දැනෙනවා
සිරුර රැක ගනු පිනිස අපිත් එය බුදිනවා
පිටව යන විටදි එය , අපුල හිත දවනවා
මෙහෙම ලෝකයෙ තවත් අපි සුවය සොයනවා

මරු අවට සැරි සරයි. නිවන් මඟ අසුරන්න
සිත් හයිය රැක ගන්න යලිත් නොවැටී ඉන්න
අකීකරැ මේ සිතට භව ගමන යලි යන්න
ඉඩ නොදී රැක ගනිමු, දහමින්ම ගොඩයන්න

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.