ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

මගේ යැයි ගැනීමට කුමක් ඉතිරිව ඇතිද?


29 ජූනි, 2019

මගේ කිය කියා යන නමුත් පසු පසම
මගේ මන රිසි ලෙසට තැබිය හැකි දෝ කෙලෙස
මගේ කම අතහැරිය දිනක් වේනම් මතුව
මගේ යැයි ගැනීමට කුමක් ඉතිරිව ඇතිද?

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!