ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

මග ඵල නොවේ ඔබ සිතනා තරම් දුර


11 මැයි, 2019

ඇතැයි හෝ නැතැයි කියමින් තර්ක කොට
ලබනා දෙයක් නැත කාලය කෑම මිස
අන්ත දෙකක් ගැන සොයනා පෘථග්ජන
මිනිසුනි එය නොවේ බුදු වරු දෙසු දහම

තිලකුණු මෙනෙහි කොට විදසුන් වඩා සොඳ
දුටුවොත් සංඛතය වාදෙන් හේතු ඵල
අටකි අරිය මග වැඩෙනා දිනෙන් දින
මග ඵල නොවේ ඔබ සිතනා තරම් දුර

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.