ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

කසාවත ලග දරා මසිතම සසරේ ගින්නෙන් මා මිදෙන්නෙමි


1 ජූනි, 2019

නුරා සිතුවිලි හැගුම් පොදියක්
පුරා විසිරුණු සිතද සිඳලමි

වෙලා එක්වුණු හැගුම් පොදියම
දමා අළු කර හුදෙකලා වෙමි

නිවීයන මග නෙත ගැටුන දා
භවය නැසුමට සිත තබන්නෙමි

කසාවත ලග දරා මසිතම සසරේ ගින්නෙන් මා මිදෙන්නෙමි

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.