ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

අසන දකිනා සියලු දේ කමටහන් වේවා


9 මැයි, 2019

මිනිස් අත් භවක් අති දුලභ බව දැනේවා
කාම මඩ ගොහොරුවෙන් මිදෙන්නට සිතේවා
සත් පුරුෂයන් ඇසුර පමණක් ලැබේවා
සිත නිවාලන දහම සවනත වැකේවා

දුගතියේ දරුණු ගති මැවි මැවී පෙනේවා
සුගතියේ අසාරත්වය හොදහැටි වැටහේවා
මනු ලොව දෙව දූතයන් මුන ගැසේවා
අසන දකිනා සියලු දේ කමටහන් වේවා

සසරෙ වූ ණය ගෙවී බැඳි බැමි ලිහේවා
මාර බන්ධන බිඳින්නට වෙර වැඩේවා
භව දුක නිවාලන දම් පද ඇසේවා
අජර වූ අමර වූ නිවන් සුව ලබේවා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.