ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

රත් වෙලා මත් වෙලා ඇලෙන ගැටෙනා කලට


9 මැයි, 2019

රාගයෙන් ද්වේශයෙන් මෝහයෙන් සැදුන ලොව
රූප වේ මර උගුල ආශ්වාද යැයි සිතන
රූපයේ ඇති ගතිය හා සමව පෙර ගතිය
මතු වන්නෙ පුරුද්දට සසරෙ හුරු පුරුදු කල

මතුව ආ පෙර ගතියෙ රෝද ගසමින් නිබඳ
කිලිටි කර ගන්නේ පබසරව තිබූ සිත
රත් වෙලා මත් වෙලා ඇලෙන ගැටෙනා කලට
මාර න්‍යායට වැටී වසා ගත්තේ නිවන

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.