ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

මම ඇත මම නැත අන්තයකට නැත


20 අප්‍රේල්, 2019

මම ඇත මම නැත අන්තයකට නැත
දහමට ගලපා විසදිය යුතු වෙත

හේතු සදන තෙක් ඵල හටගනු ඇත
ලෝ දහමට මම මගෙ ඕනෙම නැත….

ඇති වූ පංචස්කන්දය ඵල ලෙස
ඇති වීමට හේතුව කිම දැක මිස
මගෙ පංචස්කන්දය ලෙස බී වස
හේතු සදයි මතු නොකරම දම් ඇස…..

දම් ඇස පහදා න්‍යාය දැකලා
සක්කා දිට්ටිය දැක දුරැ කරලා
මරැ දහමට මම නැත රිංගාලා
දහම ගලා යයි දෘෂ්ටිය සිදිලා…..

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.