ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සොදුරු හුදකලාවක සමවදිමි නතු සිතක


29 ජූනි, 2019

කදුළු පිරි වෙලාවක
පෙළුණු මන මුලාවක
දුටිමි මන ගිය දුරක
ඇමිනනෙනා සිත් වැලක

ඇලෙන ගැටෙනා සිතක
තරම දැනෙනා විටක
සොදුරු හුදකලාවක
සමවදිමි නතු සිතක

වඩමි නිවෙනා මගක
මටම නතු වූ මනක
බිදමි සසරක මතක
නිවී සැනසෙන සිතක

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!