ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

මරණින් මත්තෙ යනතැන ඔබ දන්නෙහිද


17 නොවැම්බර් , 2018

නිච්චයි සුඛයි අත්ථයි ලොව සාරයිද
පෙලෙනා තරම් ප‍්‍රියදේ මත නොදැනෙයිද
නිල තල දරා ඉහලින් වැජඹෙනවාද
මරණින් මත්තෙ යනතැන ඔබ දන්නෙහිද

මා කර ඇත්තෙ පිං පමණයි කීවාද
යන්නේ සුගතියෙයි මානෙන් සිතුවාද
සසරෙහි රැුස් කරපු පව් පිං දන්නෙහිද
සතර අපා නොයනා බව සහතිකද…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!