ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සිත් තුලත් දම් ඇස වැඩේවා


17 නොවැම්බර් , 2018

නැගෙන දම් කඳ පෙරටු කරගෙන
නිවන් දැකුමට සිත තියා.!
යන්න පෙරටම අදිටනින් හැම
නොවී අටලෝ දමින් කම්පා.!
වීලා සැරියුත් මහ තෙරුන් මෙන
මහ පොළව ලෙස උහුලනා.!
කැළඹු මරසෙන් පරදවා මෙම
ගරු ගුණය සිතතුළ රැදේවා.!

මෙසේ කළබල කරන මරසෙන්
සිත් තුලත් දම් ඇස වැඩේවා.!
නොගොස් වැඩිකල් ඒ තෙරුන් හට
බුදුන් දෙසු දම් පිහිට වේවා.!
දර්මෙ ඔබතුල මඟ වැඩීමෙන්
දෙවිවරුන් රැකවල් සදාවා.!
වීලා අරහත් සැවොම එකලෙස
නිමල නිවනින් නිවේවා…!!!

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.