ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

භව දුක නිවන දම් කඳ නිති සිහි වේවා


17 නොවැම්බර් , 2018

භව දුක නිවන දම් කඳ නිති සිහි වේවා
පව දුරැ කරන සතියෙහි සිත පිහිටාවා
සුව දුටු නුවන පිරිහීලා නොමයාවා
දවමින් කෙලෙස් නිවනින් කෙලවර වේවා

මව් පිය දරැ දැරියො ලෙස පෙර සිටින්ඇතී
පව් කරගහන් නැති සුව අප සොයන්ඇතී
දිව් මඟ නිවන හැර ඈතට දිවෙන්ඇතී
දැව් ගිනි තුලින් මතු මිදෙනට පතන්ඇතී

පෑදුන නිවන් මඟනම් අතහරිනු බැරී
සෑදුන සියලු බැමි සිත තුල ධරනු බැරී
ඈදුනු කම් සැපෙහි සැප දැන් දකිනු බැරී
පීදුන කෙතේ ඵල දැන් නවතන්න බැරී

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!