ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

පිරිහෙන ලෝකයේ පිරිපුන් මලක් වෙලා


11 සැප්තැම්බර්, 2018

කරුණා සිතින් අපි පා පිස්සක්ම වෙමු
මානෙද දුරැරලා අනුකම්පාවටම එමු
හැමදේ නිසරු බව අවබෝදෙටම ගමු
පැවිදිව නිවන් මග යන්නට පෙල ගැසෙමු

යුතුකම් කියා කර ඇර ඉන්න එපා
තරුණයි කියා මදයෙන් මත් වෙන්න එපා
පාරමි පිරී නෑ කියලා හිතන් එපා
නැගෙනා දහම නම් අතහැර ගන්න එපා

චතුසත අවබෝධ කරමින් අපි දුක නිවලා
අරි අට දිගේ පෙරටම යමු වීර්යය වඩලා
පිරිහෙන ලෝකයේ පිරිපුන් මලක් වෙලා
පැවිදිව දෙසමු සදහම් අපි නිවනට වැඩලා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!