ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

පෑදි දියට බොර වෙන්නට දෙන්න එපා


17 නොවැම්බර් , 2018

කති බොති නටති ඇතිතෙක් ඇගපත සවිය
වැහැරෙති සවිය පිරිහෙති නවතනු බැරිය
ඇසුරේ සිටින දුදනන් හා ගෙව් දිවිය
දුගතිය පෙනෙන මානෙටමය කැදව ගිය

ලොව බුදුවරැන් අපමන ඇත පහල වෙලා
ලොව ලොව සිටියමුත් නැත මඟ පිලිපැදලා
සුව පසු පසම ගොස් ඇත නැත ගැලවීලා
භව නසනා දහම පෙනි පෙනි මග වැසිලා

පෑදි දියට බොර වෙන්නට දෙන්න එපා
දුදන බසට හසුවී අම කන්න එපා
පෙනෙන මඟ වසන්නට උර දෙන්න එපා
මරැගේ ඇමට අප සැම හසුවෙන්න එපා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.