ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ලොවම හර නැති බව දකින නෙත නිවන වෙත පිය නගන්නේ


17 නොවැම්බර් , 2018

මමය මගෙමය දැනුන ප්‍රිය බව සැපය පසුපස දුවන්නේ
අවිදු අදුරෙදි දහම නොපෙනෙන බව අදුරෙදී නැත පෙනෙන්නේ
ඉමක් නොපෙනෙන සසර ගිනි දැක දැකත් සුවයම සොයන්නේ
මිදී යන්නට ලැබුන මිනිසත් භවය මරැ හා ගෙවෙන්නේ

බුදු සමිද ලෝ සතට දුන් දම් ගගුල උතුරා ගලන්නේ
ගලන ගගුලෙන් දහම් ඔසුගෙන පිරිස සුවයම ලබන්නේ
සුවය ලබනා පින් කෙතින් රත්වී දැවෙන ලොව නිවෙන්නේ
ලොවම හර නැති බව දකින නෙත නිවන වෙත පිය නගන්නේ

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!