ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

බුදු හිමිමය ලොව දිදුලන පහන


11 සැප්තැම්බර්, 2018

බුදු හිමිමය ලොව දිදුලන පහන
හිමි දෙසූ සදහම් ගඟ ලොව ගලන
නසා දමා කෙලෙසුන් සිත දවන
අප ලැබ ගමු මතුදින ඒ නිවන

කලණ මිතුරු අප හිමි සඳ මඩල
නමදිමි ඒ හිමිගේ පා කමල
වේවා උත්තම පුතු ඔබ දිනක
ඉපදුනු බුදුහිමිගේ ළය මඩල

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!