ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

කල පව් කදම සිහිවෙනවා අද වාගේ


17 නොවැම්බර් , 2018

දිය බුන් ගසා දිය කෙලියෙමි පෙර කාලේ ..
දිය සෙලවෙද්දි ගත සෙලවේ අද මාගේ ..
ගත සවියේදි සිත පවිටුයි පෙර කාලේ ..
කල පව් කදම සිහිවෙනවා අද වාගේ ..

බණ පද ඇසේ මුණුබුරාගේ කැසෙට්ටුවේ
සසර බිය දැනුණේ එය ඇසෙනා මොහොතේ ..
දෙසවන නොඇසුනත්පු ත මට නුබ වාගේ ..
නතර කරගන්න සිතුවෙමි භව මාගේ….

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.