ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

පස්කම් සැපත දැක රැවටී මුලා වෙලා


17 නොවැම්බර් , 2018

පස්කම් සැපත දැක රැවටී මුලා වෙලා
හිස් මොලගිනි ගනී මරුවා විකල් වෙලා
දොස් දෙන කර්ම හැම අතකින් හරස්වෙලා
කුස් පිරුමක් නොලැබ සසරේ පමා වෙලා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.