ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

බලවත් වුනේ මා යයි මානෙන්ම වුනි


17 නොවැම්බර් , 2018

ලැබු මනු භවය හදුනා නොගත්තෙමි
නායකත්වයෙන් හැම විට මුදුන් වුනි
බලවත් වුනේ මා යයි මානෙන්ම වුනි
නායක කමේ අවසානය නයෙක් වුනි

කල පව් සියල්ලේ විපාක විදවන්නේ
මානෙන් සිටින පිරිසගෙ ඇස් පිනවන්නේ
මගෙ කය පලා, විසිතුරු දේ නිමවන්නේ
කල පව් වැඩි නිසා කුනුකය විකුනන්නේ

වටිනාකමක් දුන්නේ මට ලෝක සතා
වටිනනවා කියලා සිතුනේ මගෙ කරුමෙ නිසා
ඉපදී මනුලොවේ බුදු බණක් අසා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.