ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

කැන්දා යන්න කුමරා එයි දිවි ගමනේ


17 නොවැම්බර් , 2018

ගහනා ගැටය කරකවලා හිස මුදුනේ
පෙන්නා ලොවට රැව අගනා සිහි වැසුනේ
රන්දා මුදුනෙ මල ලොව පවසයි වරැණේ
කැන්දා යන්න කුමරා එයි දිවි ගමනේ

ලෙහලා ගැටය හිස මුදුනේ ගැට ගසපු
දරලා සිවුරු උත්තම මුනි මග ලබුනු
සිදලා රාග ද්වේශයෙ මල දුක සැකසූ
වඩිනා දිනය මග බලනෙමි අප පතපු

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!