ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

හනිකට වඩිනු ඇය සසරින් මුදන්නට


17 නොවැම්බර් , 2018

ඉතිරෙයි ඔබේ මුව සරසා අමා සුව
ආඩම්බරයි ඔබේ මල්ලි වූ මටද
අම්මා මග බලයි ඔබේ බණ අසන්නට
හනිකට වඩිනු ඇය සසරින් මුදන්නට

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.