ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

ත්‍රිපිටක පූජා

ධර්මයි ඔබයි අනුග්‍රහයෙන් කරගෙන යන්නා වූ ත්‍රිපිටක පොත් පූජාවන් මෙහි සඳහන් වේ.
ඔබත් මේ කුසල කර්මයට සහබාගීවීමට කැමතිනම් අපව මෙතනින් අමතන්න.

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 15


දිනය : 19 ජූනි, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : පොද්දීවෙල

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 14


දිනය : 22 මැයි, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : කොටියාකුඹුර

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 13


දිනය : 22 මැයි, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : තෙල්දෙණිය - නුවර

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 12 – ශ්‍රී පූර්වාරාමය


දිනය : 21 මැයි, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : ශ්‍රී පූර්වාරාමය - කඳනපිටිය

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 11 – කිරිගල්පොත්ත විහාරය


දිනය : 21 මැයි, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : කිරිගල්පොත්ත විහාරය - පාදුක්ක

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 10 – ශ්‍රී ජිනරතනාරාමය


දිනය : 21 අප්‍රේල්, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : ශ්‍රී ජිනරතනාරාමය - අරකාවිල හඳපාන්ගොඩ

ත්‍රිපිටක පූජා අංක 09 – ගැටඹ රජ මහා විහාරය


දිනය : 19 අප්‍රේල්, 2016
පැවැත්වූ ස්ථානය : ගැටඹ රජ මහා විහාරය - දෙනියාය මාතර

ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.