ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

පටිගතකල වැඩසටහන් ගුවන් හඬින්

Radio

 


ජූනි මස 24 වැනි සෙනසුරාදා
පස්වරු 10:00 (GMT) සිට

පැවැත්වෙන ස්ථානය : 446 Rayner's Lane HA5 5DX

තව
දින 1 යි

ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.