ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ගුවන් හඬ

Radio Radio

මීලඟ සජීවී ධර්ම සාකච්චාව

 

ධර්ම දේශණාවන් සජීවී ලෙස ගුවන්ගතවන අතරවාරයේ ඹබට ඇතිවන දහම් ගැටළු, ධර්ම දේශකයාණන් වෙත යොමුකිරීම සදහා පහත ඇති මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්න.

මීළඟ දේශනා වැඩසටහන්


ජූනි මස 3 වැනි සෙනසුරාදා
පස්වරු 9:00 (GMT) සිට

පැවැත්වෙන ස්ථානය : 446 Rayner's Lane HA5 5DX

තව
දින 5 යි

ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.