ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ආරාමයේ ගොඩනැගීම් කටයුතු ශීඝ්‍රයෙන් ඉදිරියට


31 ජුලි, 2017

ශ්‍රම දායකත්වය ලබාදෙන්න කැමති නන්දෙසින් පැමිණෙන පින්වතුට ඒ සඳහා දැන් අවස්ථාව එළඹී ඇත. කරුණාවෙන් දිනය, වේලාව සහ ස්ථානය විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා හර්ෂ මහත්මයා අමතන්න: +94 77 333 6274.

අදහස්ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.