ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

මෙල්බර්න් යෝජිත වැඩ සටහන – 2017


25 ජුලි, 2017

සැඟවුණු බොදු මග යළි විවර කරමින් විශ්වය සිසාරා විසුරුවා හැරෙන පෙර නොඇසු දහම් හඩ.

සියලු විස්තර සදහා;

Melbourne:
තේජන 0415832550
නිදෝෂා 0427365803
උරේෂ් 0433197859
ගිහානි 0425435663
අසන්ත 0469417228
ජගත් 0425217422

Canberra:
ඔස්වල්ඩ් 0433338298

Sydney:
අරුණ 0425258729

Brisbane:
දිනේෂා 0430445685
මිහිරි 0432301075

අදහස්ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.