ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

දහම් ප්‍රකාශන


දහම් න්‍යාය
2 අගෝස්තු, 2019

2019-07-31 දින දේශනාවට අදාල ඡායරූපය


Deeds & Results – කර්ම සහ විපාක
20 සැප්තැම්බර්, 2018

Are we really all that different? Are we? From one another; from other animals? Granted, human beings have since the beginning of time sought a higher standard of living than their counterparts […]


ධර්මයයි ඔබයි සඟරාව 02
1 සැප්තැම්බර්, 2018

2018 සැප්තැම්බර් මස කලාපය


ධර්මයයි ඔබයි සඟරාව 01
1 අගෝස්තු, 2018

2018 අගෝස්තු මස කලාපය

 ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!