ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සදහම් දේශනා

loading

දේශනා සංස්කරණය කරමින් පවතී.
කරුණාකර පසුව පැමිනෙන්න.

loading

මදක් රැදී සිටින්න

ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

අද දින (2019.01.19) ගෞරවනීය ගුරු ස්වාමින් වහන්සේගේ දේශනය සවස 4:30 ට පැවැත්වේ. පවතින කාලගුණික හා තාක්ෂණික තත්වයන් මත වෙනසන්කම් විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.