ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

නිවන් දොරවෙත ගලා යන්නට


11 සැප්තැම්බර්, 2018

නිවන් දොරවෙත ගලා යන්නට
කෙළෙස් කුණුකඳ බිඳහෙලා
එවා මුණිදෙසු දම් අමාදිය
මගේ මන කුසලෙට යොමා

ලොව්තුරා බුදු සිතේ සුපිපුණ
ලෝකෝත්තර පාරමි පුරා
නිවන බඹ දුර ඈත නැතිබව
ධර්මයි ඔබ හෙළි කළා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.