ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව


8 ඔක්තෝම්බර්, 2016

මමද සියලු ලෝක සියලු සත්ත්වයෝ;
සංසාර දුකෙන් …………………………………………………. මිදෙත්වා
සංසාර රෝගයෙන් ………………………………………….. මිදෙත්වා
සංසාර භයෙන් …………………………………………………… මිදෙත්වා
සංසාර ගින්නෙන්……………………………………………… මිදෙත්වා
සංසාර දාහයෙන් …………………………………………….. මිදෙත්වා
සංසාර ශෝකයෙන් ………………………………………… මිදෙත්වා
සංසාර රාගයෙන් …………………………………………….. මිදෙත්වා
සංසාර බැම්මෙන් …………………………………………….. මිදෙත්වා
නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් ………………… සුඛිතතර වෙත්වා …///

මමද සියලු ලෝක සියලු සත්ත්වයෝ;
ජාති ගින්නෙන් …………………………………………………. මිදෙත්වා
ජරා ගින්නෙන් …………………………………………………. මිදෙත්වා
ව්යාධි ගින්නෙන් ……………………………………………… මිදෙත්වා
මරණ ගින්නෙන් ………………………………………………. මිදෙත්වා
ශෝක ගින්නෙන් ……………………………………………. මිදෙත්වා
පරිදේව ගින්නෙන් ……………………………………………. මිදෙත්වා
නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර ……………….. වෙත්වා …///

මමද සියලු ලෝක සියලු සත්ත්වයෝ;
දුක්ඛ ගින්නෙන් ……………………………………………… මිදෙත්වා
දෝමනස්සයෙන් …………………………………………….. මිදෙත්වා
උපායාසයෙන් …………………………………………………. මිදෙත්වා
යම්පිච්ඡං නලභති තම්පි දුක්ඛයෙන් …………. මිදෙත්වා
පංච උපාදානක්ඛන්ධ දුක්ඛයෙන් .……………….. මිදෙත්වා
නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර ……………… වෙත්වා …///

කාම ලෝක අනාථයි එයින් …………………………….. මිදෙත්වා
රූප ලෝක අනාථයි එයින් ……………………………… මිදෙත්වා
අරූප ලෝක අනාථයි එයින් ……………………………. මිදෙත්වා
සියලු ලෝක අනාථයි එයින් ……………………………. මිදෙත්වා
නිවනම නාථයි නිවනම …………………………………… වෙත්වා …///

අතහැරීම නාථයි අතහැරීම ………………… වෙත්වා
නොඇල්ම නාථයි නොඇල්ම ……………….. වෙත්වා
මිදීම නාථයි මිදීම ………………………………….. වෙත්වා
නිවනම නාථයි නිවනම ………………………… වෙත්වා

මමද සියලු ලෝක සියලු සත්ත්වයෝ;
රාග බන්ධනයෙන් …………………………………. මිදෙත්වා
ද්වේශ බන්ධනයෙන් ……………………………… මිදෙත්වා
මෝහ බන්ධනයෙන් ………………………………..මිදෙත්වා
මාර බන්ධනයෙන් ……………………………………මිදෙත්වා
නිවන් සුවයෙන් සුවපත් …………………………. වෙත්වා …///

බාගත කර ගන්න

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.